Salamat
Salamat sa paggamit sa reportjohn.org upang isumbong ang isang taong nagbabayad upang makipagtalik. Kung tama ang ibinigay na impormasyon, magpapadala ang Departamento ng Pulisya ng Oakland ng sulat-babala sa nakarehistrong may-ari na magpapaalam sa kanyang ilegal at mapaparusahan ng pagkakulong ang pagbabayad upang makipagtalik.

Upang malaman ang estado ng iyong sumbong, paki-email ang reportjohn@oaklandnet.com.
Submit Another Report
press ENTER
Salamat
Salamat sa paggamit sa reportjohn.org upang isumbong ang isang taong nagbabayad upang makipagtalik. Kung tama ang ibinigay na impormasyon, magpapadala ang Departamento ng Pulisya ng San Jose ng sulat-babala sa nakarehistrong may-ari na magpapaalam sa kanyang ilegal at mapaparusahan ng pagkakulong ang pagbabayad upang makipagtalik.

Upang malaman ang estado ng iyong sumbong, paki-email ang stopslavery@sanjoseca.gov
Submit Another Report
press ENTER