Cảm ơn bạn đã sử dụng reportjohn.org để báo cáo về người mua dâm. Nếu thông tin được cung cấp là chính xác, Cảnh Sát Oakland sẽ gửi thư tới đối tượng để cảnh báo rằng mua dâm là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù.

Để biết thêm thông tin về báo cáo của bạn, vui lòng gửi thư tới địa chỉ email reportjohn@oaklandnet.com.
Report Again
press ENTER
Cảm ơn bạn đã sử dụng reportjohn.org để báo cáo về người mua dâm. Nếu thông tin được cung cấp là chính xác, Cảnh Sát San Jose sẽ gửi thư tới đối tượng để cảnh báo rằng mua dâm là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù.

Để biết thêm thông tin về báo cáo của bạn, vui lòng gửi thư tới địa chỉ email stopslavery@sanjoseca.gov.
Report Again
press ENTER